2016-07-12 06:01

2016-07-12 06:01

Förändringar för varuflödet över gränsen

Debatt: Tullen i Hån

Förändringarna i öppettider innebär ändrade arbetstider, inte minskade resurser. De förändrade öppettiderna påverkar inte Tullverkets brottsbekämpande verksamhet i Hån, skriver Sofia Ekelöf.

Svar på artikel ”Tullkontoret i Hån hotat av stängning nattetid” (NWT 7/2)

Tullverkets största satsning i modern tid innebär förändringar för varuflödet över Norgegränsen. Den 1 maj i år började den nya EU-gemensamma tullagstiftningen, eller tullkodexen, att tillämpas. Målet med lagstiftningen är att öka Europas konkurrenskraft genom en harmonisering som gör tullhanteringen för företagen i unionen enklare, billigare och snabbare. Omställningen görs stegvis och för med sig många förändringar.

Gränsen mot Norge är Sveriges enda landgräns mot ett land utanför EU. Varje dag – men inte under hela dygnet – passerar hundratals lastbilar via olika gränsövergångar mellan Sverige och Norge. För att använda våra resurser på ett effektivt sätt och kunna ge näringslivet så god service som möjligt behöver vi bemanna de olika klareringsexpeditionerna vid de tidpunkter då det behövs bäst. Och eftersom det stora flödet av varutransporter sker dagtid är det generellt dagtid som det behövs fler tulltjänstemän.

Därför rekryterar vi två nya medarbetare i Hån för att upprätthålla antalet medarbetare där. Och därför ser vi över öppettiderna för tullklareringsexpeditionen i Hån. Förändringarna i öppettider innebär ändrade arbetstider, inte minskade resurser. De förändrade öppettiderna påverkar inte Tullverkets brottsbekämpande verksamhet i Hån.

Den nya EU-gemensamma lagstiftningen på tullområdet som tillämpas från den 1 maj i år innebär att nästan all hantering mellan företag och Tullverket ska ske elektroniskt. Information kan lämnas via elektronisk kommunikation såväl före som efter gränspassage. För transportörerna kommer det innebära färre besök på tullklareringsexpeditioner. För Tullverket ger det ökade möjligheter att säkerställa en korrekt tullhantering och att otillåtna varor inte kommer in i Sverige.

Förändringarna införs stegvis fram till 2021 och omställningen till en helt elektronisk tullhantering – som är en förutsättning för effektivare tullhantering – får konsekvenser för både företagen och Tullverket. Det senaste året har samarbetet mellan näringslivet och Tullverket fördjupats och intensifierats. Företag runt om i Sverige är engagerade och involverade i det gemensamma arbete som ska leda till att Sverige lever upp till den nya lagstiftningens intentioner.

I varje steg på vägen fram tills den nya lagstiftningen är helt realiserad arbetar Tullverket för att hitta bra lösningar. Det gäller även de förändringar som stegvis införs för tullhanteringen vid gränsen till Norge. Det är också i ljuset av dessa stora förändringar som frågan om nattöppet vid tullstationen i Hån måste ses.

Sofia Ekelöf

Biträdande avdelningschef Effektiv handel och ansvarig för utvecklingsprogrammet Elektronisk tull, Tullverket

Svar på artikel ”Tullkontoret i Hån hotat av stängning nattetid” (NWT 7/2)

Tullverkets största satsning i modern tid innebär förändringar för varuflödet över Norgegränsen. Den 1 maj i år började den nya EU-gemensamma tullagstiftningen, eller tullkodexen, att tillämpas. Målet med lagstiftningen är att öka Europas konkurrenskraft genom en harmonisering som gör tullhanteringen för företagen i unionen enklare, billigare och snabbare. Omställningen görs stegvis och för med sig många förändringar.

Gränsen mot Norge är Sveriges enda landgräns mot ett land utanför EU. Varje dag – men inte under hela dygnet – passerar hundratals lastbilar via olika gränsövergångar mellan Sverige och Norge. För att använda våra resurser på ett effektivt sätt och kunna ge näringslivet så god service som möjligt behöver vi bemanna de olika klareringsexpeditionerna vid de tidpunkter då det behövs bäst. Och eftersom det stora flödet av varutransporter sker dagtid är det generellt dagtid som det behövs fler tulltjänstemän.

Därför rekryterar vi två nya medarbetare i Hån för att upprätthålla antalet medarbetare där. Och därför ser vi över öppettiderna för tullklareringsexpeditionen i Hån. Förändringarna i öppettider innebär ändrade arbetstider, inte minskade resurser. De förändrade öppettiderna påverkar inte Tullverkets brottsbekämpande verksamhet i Hån.

Den nya EU-gemensamma lagstiftningen på tullområdet som tillämpas från den 1 maj i år innebär att nästan all hantering mellan företag och Tullverket ska ske elektroniskt. Information kan lämnas via elektronisk kommunikation såväl före som efter gränspassage. För transportörerna kommer det innebära färre besök på tullklareringsexpeditioner. För Tullverket ger det ökade möjligheter att säkerställa en korrekt tullhantering och att otillåtna varor inte kommer in i Sverige.

Förändringarna införs stegvis fram till 2021 och omställningen till en helt elektronisk tullhantering – som är en förutsättning för effektivare tullhantering – får konsekvenser för både företagen och Tullverket. Det senaste året har samarbetet mellan näringslivet och Tullverket fördjupats och intensifierats. Företag runt om i Sverige är engagerade och involverade i det gemensamma arbete som ska leda till att Sverige lever upp till den nya lagstiftningens intentioner.

I varje steg på vägen fram tills den nya lagstiftningen är helt realiserad arbetar Tullverket för att hitta bra lösningar. Det gäller även de förändringar som stegvis införs för tullhanteringen vid gränsen till Norge. Det är också i ljuset av dessa stora förändringar som frågan om nattöppet vid tullstationen i Hån måste ses.

Sofia Ekelöf

Biträdande avdelningschef Effektiv handel och ansvarig för utvecklingsprogrammet Elektronisk tull, Tullverket