2016-07-08 19:38

2016-07-08 19:38

Garage prövas på nytt

ÅMÅL: Ses som principiellt viktigt av mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen kommer att ta upp garaget vid Knarrbysjön till ny prövning. Strandskyddsärendet är tillräckligt principiellt viktigt för att beviljas prövningstillstånd.
Bygg- och miljönämnden i Åmål överklagade eftersom den tycker rättsläget är oklart.

Det gäller ett litet garage och en bastu som är byggt intill ett bostadshus inom strandskyddat område vid Knarrbysjön. Bygg- och miljönämnden sa förra våren nej till strandskyddsdispens och när byggnaderna sedan ändå hade byggts beslutade nämnden mot vite att de skulle rivas och marken återställas.

Fastighetsägaren överklagade, men länsstyrelsen gjorde samma bedömning som kommunen. Däremot kom sedan nästa instans, mark- och miljödomstolen, fram till att det fanns tillräckliga skäl för att bevilja strandskydd och drog även tillbaka beslutet om vite.

En oenig bygg- och miljönämnd beslutade sig att gå vidare till högsta instans, mark- och miljööverdomstolen, för att få rättsläget prövat. Det handlar för det första om hur strandskyddsbestämmelserna egentligen ska tolkas, med tanke på att länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen kommit till olika slutsatser. Hur långt från ett bostadshus kan tomten sträcka sig? Men det handlar också om i vilken utsträckning det är möjligt för kommunen att använda viten för att effektivisera tillsynen.

Mark- och miljööverdomstolen, som är högsta instans, prövar ärenden som är juridiskt principiellt viktiga och där riktlinjerna behöver klarläggas. Beslutet om att ge prövningstillstånd kan inte överklagas.

– Detta trodde jag inte var möjligt, menar Sven Callenberg (C), som liksom Michael Karlsson (M) reserverade sig mot bygg- och miljönämndens beslut att vända sig till högsta rätt.

Det gäller ett litet garage och en bastu som är byggt intill ett bostadshus inom strandskyddat område vid Knarrbysjön. Bygg- och miljönämnden sa förra våren nej till strandskyddsdispens och när byggnaderna sedan ändå hade byggts beslutade nämnden mot vite att de skulle rivas och marken återställas.

Fastighetsägaren överklagade, men länsstyrelsen gjorde samma bedömning som kommunen. Däremot kom sedan nästa instans, mark- och miljödomstolen, fram till att det fanns tillräckliga skäl för att bevilja strandskydd och drog även tillbaka beslutet om vite.

En oenig bygg- och miljönämnd beslutade sig att gå vidare till högsta instans, mark- och miljööverdomstolen, för att få rättsläget prövat. Det handlar för det första om hur strandskyddsbestämmelserna egentligen ska tolkas, med tanke på att länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen kommit till olika slutsatser. Hur långt från ett bostadshus kan tomten sträcka sig? Men det handlar också om i vilken utsträckning det är möjligt för kommunen att använda viten för att effektivisera tillsynen.

Mark- och miljööverdomstolen, som är högsta instans, prövar ärenden som är juridiskt principiellt viktiga och där riktlinjerna behöver klarläggas. Beslutet om att ge prövningstillstånd kan inte överklagas.

– Detta trodde jag inte var möjligt, menar Sven Callenberg (C), som liksom Michael Karlsson (M) reserverade sig mot bygg- och miljönämndens beslut att vända sig till högsta rätt.