2016-06-06 22:11

2016-06-06 22:11

Minst en förskola till behöver startas

ÅMÅL: 16,5 miljoner kronor mer till skola och förskola

Kommunens största satsning inför nästa år blir skolan. Budgeten utökas med 16,5 miljoner kronor jämfört med 2016.
Det mesta handlar om att antalet barn i förskola och skola fortsätter att öka. Bland annat behöver ytterligare en ny förskola startas.

Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas kraftigt inför nästa år, med hjälp av de statliga migrationspengarna. Jämfört med budgeten 2016 får skolor och förskolor 16,5 miljoner kronor mer att röra sig med.

– Det är den enskilt största satsningen och den gör vi utifrån att vi växer. Vi behöver utöka förskolan, anställa fler lärare och annan personal, säger Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S).

Den politiska majoriteten med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom budgetförslaget, som har mbl-förhandlats. Kommunfullmäktige tar det slutliga beslutet den 22 juni.

Barn- och utbildningsnämnden får också ett ekonomiskt tillskott av migrationspengarna redan i år för att klara verksamheten.

Koncentrerad satsning

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) och Lotta Robertsson Harén (MP), ledamot av kommunstyrelsen och första vice ordförande i kommunfullmäktige, ser det som helt nödvändigt att koncentrera budgetsatsningen till skolan. Gymnasieskolan växer, men i ännu högre grad grundskola och barnomsorg.

Lotta Robertsson Harén menar att det behövs en långsiktig integration på många plan, inte bara av invandrare, utan av alla grupper i samhället.

– Det är det vi gör nu som kommer att spela roll om några år. Då vill vi veta att vi gjort det vi kan för att få pengarna på rätt plats, säger hon.

Budgetens förutsättningar är beräknade på att befolkningen ökar till 12 650 personer, men Åmålsborna är redan nu fler än så.

Förutom fortsatt inflyttning till kommunen så krymper det negativa födelsenettot, alltså skillnaden mellan hur många som föds och som dör under ett år.

– Snart harmonierar det helt och hållet. Det är roligt, men ger också stora utmaningar, säger Michael Karlsson.

Svårt att planera

Den politiska majoriteten har dragit slutsatsen att om det även i vanliga fall är svårt att sia om framtiden, så är det än osäkrare nu. Hur stor kapacitet behöver kommunen planera för? Tillväxtkurvan ser trots allt ut att plana ut. Befolkningen fortsätter växa, men inte riktigt i samma takt som tidigare.

Så är läget just nu. Men håller trenden i sig om ett par år?

– Vi har därför sagt att vi kommer att följa upp budgeten tätare för att se hur det ser ut. Budgetutskottet får det uppdraget att fortsätta sitt arbete, säger Lotta Robertsson Harén (MP), ledamot av kommunstyrelsen och första vice ordförande i kommunfullmäktige.

Extra lönepengar

Prognosen är dessutom att Åmåls kommun kommer att få 3 850 000 kronor från det statliga lärarlönelyftet, för löneökning för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger, men de pengarna är ännu inte inräknade i budgeten.

– Det stora huvudbryet är gemensamt för hela skol-Sverige. Det kom ett larm nyligen från lärarna från fackligt håll och det vill jag stryka under på. Lärarbristen kommer att vara den stora utmaningen för kommunerna, säger Michael Karlsson.

Utökningen av barnomsorg och skola får ekonomiska konsekvenser på fler håll, bland annat behöver kostenheten förstärkas för att klara laga fler portioner.

Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas kraftigt inför nästa år, med hjälp av de statliga migrationspengarna. Jämfört med budgeten 2016 får skolor och förskolor 16,5 miljoner kronor mer att röra sig med.

– Det är den enskilt största satsningen och den gör vi utifrån att vi växer. Vi behöver utöka förskolan, anställa fler lärare och annan personal, säger Åmåls kommunalråd Michael Karlsson (S).

Den politiska majoriteten med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom budgetförslaget, som har mbl-förhandlats. Kommunfullmäktige tar det slutliga beslutet den 22 juni.

Barn- och utbildningsnämnden får också ett ekonomiskt tillskott av migrationspengarna redan i år för att klara verksamheten.

Koncentrerad satsning

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) och Lotta Robertsson Harén (MP), ledamot av kommunstyrelsen och första vice ordförande i kommunfullmäktige, ser det som helt nödvändigt att koncentrera budgetsatsningen till skolan. Gymnasieskolan växer, men i ännu högre grad grundskola och barnomsorg.

Lotta Robertsson Harén menar att det behövs en långsiktig integration på många plan, inte bara av invandrare, utan av alla grupper i samhället.

– Det är det vi gör nu som kommer att spela roll om några år. Då vill vi veta att vi gjort det vi kan för att få pengarna på rätt plats, säger hon.

Budgetens förutsättningar är beräknade på att befolkningen ökar till 12 650 personer, men Åmålsborna är redan nu fler än så.

Förutom fortsatt inflyttning till kommunen så krymper det negativa födelsenettot, alltså skillnaden mellan hur många som föds och som dör under ett år.

– Snart harmonierar det helt och hållet. Det är roligt, men ger också stora utmaningar, säger Michael Karlsson.

Svårt att planera

Den politiska majoriteten har dragit slutsatsen att om det även i vanliga fall är svårt att sia om framtiden, så är det än osäkrare nu. Hur stor kapacitet behöver kommunen planera för? Tillväxtkurvan ser trots allt ut att plana ut. Befolkningen fortsätter växa, men inte riktigt i samma takt som tidigare.

Så är läget just nu. Men håller trenden i sig om ett par år?

– Vi har därför sagt att vi kommer att följa upp budgeten tätare för att se hur det ser ut. Budgetutskottet får det uppdraget att fortsätta sitt arbete, säger Lotta Robertsson Harén (MP), ledamot av kommunstyrelsen och första vice ordförande i kommunfullmäktige.

Extra lönepengar

Prognosen är dessutom att Åmåls kommun kommer att få 3 850 000 kronor från det statliga lärarlönelyftet, för löneökning för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger, men de pengarna är ännu inte inräknade i budgeten.

– Det stora huvudbryet är gemensamt för hela skol-Sverige. Det kom ett larm nyligen från lärarna från fackligt håll och det vill jag stryka under på. Lärarbristen kommer att vara den stora utmaningen för kommunerna, säger Michael Karlsson.

Utökningen av barnomsorg och skola får ekonomiska konsekvenser på fler håll, bland annat behöver kostenheten förstärkas för att klara laga fler portioner.

Budgeten för 2017 i korthet

Fördelning

Så här fördelas budgetramarna i miljoner kronor. (2016 års budget inom parentes.)+

Kommunfullmäktige: 3,0 (2,8)

Kommunstyrelseförv: 107,3 (106,3)

Integration- och arbetsmarknadsförv: 37,0 (31,7)

Bygg- och miljönämnden: 0,2 (0,2)

Barn: och utbildningsnämnden: 255,8 (239,3)

Teknik- och fritidsnämnden: 36,2 (35,7)

Vård- och omsorgsnämnden: 286,9 (282,3)

Överförmyndarnämnden: 0,1 (0,1)

 

Verksamhetskostnader totalt (inklusive även till exempel löneökningar och finansförvaltning): 769,8 (724,0)

Intäkter totalt: 785,9 (737,7)

Skatten ligger kvar

Åmåls skattesats varken höjs eller sänks, utan ligger kvar på 22,46. Socialdemokraternas utlovade skattesänkning från valrörelsen 2010 är fortfarande inte aktuell. I stället refererar budgetutskottet Sveriges Kommuners och Landstings prognoser som befarar att många kommuner framöver blir tvungna att höja skatten, på grund av exempelvis befolkningstillväxt och en allt äldre befolkning.

– Det får vi ha med i tanken. Hela Sverige kommer nog att behöva diskutera vad som ska skattefinansieras, säger Michael Karlsson.

Utökning av individ- och familjeomsorgen

Vård- och omsorgsnämnden har två år i rad fått sina budgetramar kraftigt utvidgade och får nu 4,6 miljoner kronor mer 2017 än 2016. Det gäller bland anant utökning individ- och familjeomsorgen, hyresrabatten inom LSS, men också ökade krav på tvätt av arbetskläder på särskilda boenden. Heltidsprojektet, där de anställda själva får styra sin arbetstid, har också nyligen inletts. Det aviserade kravet på minimibemanning inom framför allt demensvården kan komma att anstränga budgeten om inte kravet åtföljs av statsbidrag för de ökade kostnaderna.

Sjukskrivningarna ökar inte längre

Sjukskrivningstalen ökar inte längre, utan har planat ut. Fjolårets satsning på företagshälsovård ligger kvar, liksom den särskilda introduktionen till all nyanställd personal och ett internt arbetsmiljöpris. Nästa stora del i arbetet handlar om att ha färre anställda per chef, så att cheferna hinner med att se alla medarbetare och följa upp arbetsmiljörutinerna.

– Vi har tagit ett litet steg, men behöver se över vård och omsorg där cheferna har flest underställda, säger Lotta Robertsson Harén.

Socialbidragen stiger mindre än beräknat

Utbetalningarna av försörjningsstöd, det som hette socialbidrag, fortsätter att stiga, men håller sig ändå under kommunens prognos eftersom arbetslösheten sjunker.

– Vi tog höjd under 2016 och behöver ingen förändring under 2017–2018, säger Michael Karlsson.

Feriepraktiken kan behöva utökas ytterligare

Feriepraktiken för sommarlediga ungdomar har lagts in som en del av den ordinarie driften. Extra pengar har skjutits till redan i år, för att alla ska få plats, men det kan behövas ännu mer pengar för just nu är det 280 personer som ansökt. Det handlar delvis om att aktiviteterna breddats och förutom de vanliga praktikplatserna och ogräsrensningen kommer det bland annat att finnas musik- och teatergrupper som roar Åmålsborna på gator och torg.

– Många skolor har begränsat elevernas praotid eller tagit bort praon helt. Feriepraktiken är ett sätt att kompensera det och en möjlighet för ungdomarna att närma sig arbetslivet, säger Lotta Robertsson Harén.

Turismsamordnaren blir kvar

En av de tre tjänster som verksamhetsutvecklare som inrättades i 2016 års budget omvandlas, så att turismsamordnartjänsten blir kvar permanent.

Musikskolan blir avgiftsfri

Det finns också en rad småsatsningar i budgeten. En är att musikskolan kommer att bli avgiftsfri för det första instrumentet.

Överförmyndarenheten förstärks

Förutsatt att Bengtsfors, Säffle och Årjäng fattar samma beslut, utökar Åmål överförmyndarenhetens budget med 140 000 kronor. Förstärkningen behövs för att antalet gode män och förvaltare ökar. Antalet ensamkommande, minderåriga flyktingar har ökat, liksom antalet gamla som hjälp.

Cykelbana+ byggs tidigare än planerat

Investeringsbudgeten för 2017 är 30,8 miljoner kronor, något mer än målet 30 miljoner kronor. Det mesta, 18 miljoner kronor går till teknik- och fritidsnämnden, och gäller bland annat cykelbanan mellan Mor Annas väg och E45. I övrigt återfinns exempelvis upprustning av Marinan och Örnäsrestaurangen.